Kullanilmis 2. el makinelerin Yatirim tesvik kapsaminda degerlendirilmesi

Yatırım teşvik belgesi alınması özellikle kullanılmış 2. el makine ve teçhizat ithalinde Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde;

a) İthalat rejimi Kararı uyarınca yayımlanan hükme göre “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek lere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),

b) İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildiği Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış yazı ile tevsik edilen münferid kullanılmış makine ve teçhizat, teşvik belgesine bağlanmak suretiyle destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Kullanılmış komple tesisler Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Müsteşarlıkça, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız; bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya hat oluşturabilen bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatlarını tamammen kapsayabileceği gibi, aynı firmaya ait farklı tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir.

Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların;

a) Tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asıllarını temin etmeleri

b) Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge ile gerekli görülen hallerde bunların yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri (Belgelerdeki onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir.

c) Türkiye’deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığından alınacak, mevcut tesisin maliki konumundaki firma tarafından serbest bölgede ilgili konuda üretim yapabileceğine ilişkin geçerli faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısı, ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithaline ilişkin talepler; Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınacak uygunluk yazısının Müsteşarlığa ibrazını müteakip, bu nin 3(b) bendinde belirtilen belge aranmaksızın Müsteşarlık elemanlarınca kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre sonuçlandırılır. Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 32 nci hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ayrıca, kullanılmış makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithalinin teknik mevzuata uygun olmadığının anlaşılması halinde ilgili makine ve teçhizatın gümrüklere iadesi zorunludur.

1- Madencilik yatırımlarında degerleme; a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin asılları veya tasdikli suretleri, b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenler için (kum-çakıl), İl Özel İdarelerinden alınacak İşletme Ruhsatı aslı veya tasdikli sureti.

c) Petrol, jeotermal, doğalgaz ve diğer yeraltı gazları ile ilgili sondaj ve üretim yatırımlarında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacak izin yazısı ve/veya ruhsatlar.

2- Rafineri yatırımlarında degerleme; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınacak lisansın tarih ve numarası:

3- Komple yeni tersane yatırımlarında degerleme; Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınacak uygun görüş yazısı

4- Komple yeni yatırım dışındaki sağlık yatırımlarında degerleme; Sağlık Bakanlığından alınmış olan İşletme Ruhsatı

5- Eğitim yatırımlarında degerleme; Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Önizin Belgesi. Diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesi

6- Turizm yatırımlarında degerleme; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi

7- İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında degerleme; Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün izin yazısı

8- Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında degerleme; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısı

9- Uçak ithali yatırımlarında degerleme; Teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı

10- Vagonla yük taşımacılığı yatırımlarında degerleme; T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolü

11- Elektrik Enerjisi Yatırımları degerlemesi

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

Kullanilmis makine techizatlarin Yatirim tesvik kapsaminda olması, Yatirim tesvik, 2. el makine techizat, tesvikli mali teminat altina almak, makine techizat degerlemesi, yatirim tesvik degerlemesi, Madencilik yatırımlarında degerleme, Petrol, jeotermal, doğalgaz ve diğer yeraltı gazları ile ilgili sondaj ve üretim yatırımlarında degerleme, Rafineri yatırımlarında degerleme;tersane yatırımlarında degerleme; sağlık yatırımlarında degerleme; Eğitim yatırımlarında degerleme, Turizm yatırımlarında degerleme;İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında degerleme; Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları degerleme, Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında degerleme; Uçak ithali yatırımlarında degerleme, Vagonla yük taşımacılığı yatırımlarında degerleme, Elektrik Enerjisi Yatırımları degerlemesi