Makine degerleme sektoru Strateji Belgesi ve Eylem Plani

Makine degerleme sektoru Strateji Belgesi ve Eylem Planina göre, üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılacak, finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Genel amaç Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması olarak beirtilmektedir.

Yapılan Eylem planı çalışmasıyla, "Katma değeri ve marka değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek, yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak, amacı ile sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, teknoloji odaklı, yüksek performansa sahip, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak, Türk makina sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak üzere, global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak hedeflerinden hareketle, stratejinin sahada uygulanmasını temin edecek" 39 eylemden oluşan tedbirler ile birlikte içeren Eylem Planı oluşturulmaktadır.

"1- Katma Değeri ve Marka Değeri yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hukuki düzenlemeleri ve yapısal tedbirleri hayata geçirmek amacı ile İş makinaları, makina ve teçhizatlar ruhsatlandırılarak (tescil düzenlemesi) makina envanteri çıkarılması

Üreticilere sağlanan KDV iadesi uygulaması hızlandırılarak, Finansal kiralama işlemlerinin KDV karşısındaki durumu değerlendirilecek ve varsa aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Yerli üretimi bulunan makinaların 2. el ithalat sınırlandırma uygulaması AB Tam Üyeliğine kadar devam ettirilmesi, Patent ve faydalı model mevzuatı uygulaması, üreticinin rekabet gücünü arttıracak şekilde yeniden düzenlenmesi,

Kamu alımlarında yerli makinaların tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılacak ve takip edilerek, Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin, ithalat kontrolleri dahil olmak üzere, etkinleştirilmesi ile belgeli üretim yapan firmalar korunması,

Makina ana sanayi – yan sanayi işbirlikleri geliştirilrek, Kırsal kalkınma destekleri uygulamaları devam edilmesi,

Tarımsal mekanizasyon yatırımlarında kullanılan zirai krediler konusunda bir çalışma yapılacak ve 25 yaş ve üzeri traktörlerin hurdaya ayrılması için Hurda Bedeli ödenmesi konusunda mekanizma oluşturularak,yatırım maliyetlerinin azaltılması ve altyapının geliştirilmesi için arsa maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla makina ihtisas OSB kurulacak, OSB'lerde tahsislerin uygun şartlarda olması hususu değerlendirilecek; makina sektöründe alt mal grupları özelinde kümelenme projeleri hazırlanacak ve desteklenmasi.

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacak.

2- Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümler sağlamak;

Eximbank tarafından yurtdışındaki müşterilere orta ve uzun vadeli ülke kredisi verilecek,

Eximbank;ın orta vadeli ihracat sigortaları yaygınlaştırılacak,

Gelişen işletmeler piyasasının işlerliği sağlanacak, başvurular yaygınlaştırılacak, halka açılmanın faydaları anlatılacak,

İşletmelerde kullanılan makina ve teçhizat kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilecek,

Satıp–geri kiralamanın, operasyonel kiralamanın mütemmim cüz niteliğindeki malların finansal kiralamaya konu edilebilmesine ilişkin 3226 sayılı Mevcut Finansal Kiralama Kanununda değişiklik yapılacaktır, satıp – geri kiralamanın vergi kanunları karşısındaki durumu ayrıca değerlendirilecek.

3- Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağı sağlamak;

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarını özendirici tanıtım faaliyetleri stratejik plan süresince gerçekleştirilecek ve Teknik eğitim okul ve kurumları oluşturulacak, Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına güncel teknolojik donanım kazandırılacak,

TOBB bünyesindeki sanayi odalarının mevcut örnekleri ışığında, MEB ile protokol hazırlayarak bölgesel ihtiyaçlara öncelik tanıyan, sektörel dernekler ve meslek örgütlerinin de desteğini alan yaygın eğitim ve ara yönetici yetiştirme programları oluşturulacak ve yönetilecek, öğrencilerin işletmelerde staj imkanları geliştirilecek, öğretmenlerin de birkaç hafta boyunca eğitim alması sağlanacak, Makina sektörüne yönelik olarak meslek standartları hazırlanarak belgelendirme faaliyetlerine başlanılacak, Eğiticilerin ulusal veya uluslararası sanayi projelerinde görev almaları ve proje bazlı öğrenme sürecine girmeleri sağlanacak, Teknoloji eğitimlerine destek olan sanayiciler ilgili mevzuat çerçevesinde teşvik edilecek, MEB, sektörde gelişmiş ülkelerin Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği protokolleri yaparak değişim programları gerçekleştirilecek, Uygulamalı eğitim ve staj kapsamında üniversite eğitimi makro planı oluşturulacak, Teknik eleman dışındaki beşeri bilimler eğitimi almış olan kişilerin formasyonuna sanayinin ihtiyaçları yansıtılacak ve bu alanda uygulama yapma fırsatı tanınacak, STK, üniversiteler ve sanayi işbirliği ile makina teknoloji enstitüsü kurulacak, Makina ve otomasyon sektörüne yönelik komple bir eğitim programı tasarlanacak.

4- Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarını ön plana çıkaran, yurt içinde ve dışında etkin bir tanıtım yapmak ve ihracatı arttırmak; Başta en çok makina ithalatı yapan ülkelerde olmak üzere, gelişen pazarlarda tanıtım yapmak, lobi ve finansal destek faaliyetleri sağlamak amacıyla ofisler açılacak, Türk Makina Sektörü ile ilgili olarak firma bazında veri tabanı oluşturulacak ve kullanıma açılacak, İhracat ve pazarlamaya yönelik devlet desteklerinin yeterli düzeyde bilinmemesinden hareketle bilgilendirme toplantıları yaygınlaştırılacak, TURQUM ve TSE Kalite Belgesi alan firmaların sayısı arttırılacak, belgelerin tanıtımı yapılacak ve belge sahibi firmalara ilave destekler sağlanacak, Dünyada marka olmuş makina ihtisas fuarlarına katılım teşvik edilecek ve bu fuarlarda Türk Makina Sanayi ile ilgili konferanslar düzenlenecek, Yeni Pazar olanakları araştırılacak ve geliştirilecek.

5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek ürünler üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak; AR-GE destekleri tanıtılacak ve kolaylaştırılacak; KOBİ’ler için yeni AR-GE ve inovasyon destek mekanizmaları geliştirilecek, Ortak AR-GE merkezleri ile AR-GE ve inovasyon teknoloji transfer merkezleri kurulacak, Kamu koordinasyonunda "Ulusal Odak Projeleri" oluşturulacak ve desteklenecek, AR-GE ve inovasyonda geliştirilen ürünlere mevzuat ve belgelendirme konularında destek olunacak, AR-GE ve inovasyon sonucu ortaya çıkan teknolojinin ticarileşmesi konusunda destek sistemi oluşturulacak."

Makine degerleme sektör Çalışmasında, sektörün güçlü yönleri genç ve girişimci nüfus, uluslararası organizasyonlara katılım, ucuz mühendislik, kalite bilinci, uzmanlaşma, görece ucuz işgücü, tesisleşme (OSB gibi), çevre maliyeti düşüklüğü, hammaddelerin büyük ölçüde yurtiçi temini, sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği, KOBİ yapısının sağladığı esneklik, ekonomik gelişmelerin makina sektörüne olumlu etkisi, takım tezgahlarında üretim değerlerinin göreceli olarak yüksek olması ve metal şekillendirme imalat makinalarındaki uluslararası uzmanlaşmanın sağlanması olarak sıralandı.

Sektörün zayıf yönler ise firmaların ara işgücü istihdamına yeterince önem vermemesi, yetersiz yurtdışı tanıtım ve pazarlama, bilgiye erişememe, ticaret ataşeliklerinin güçlendirilmesi gereği, devlet kurumları arası koordinasyon eksikliği, standart ve sertifikasyon bilinç eksikliği, pazar çeşitliliğinin oluşturulmaması ve gelişme potansiyeli olan pazarlara ulaşılamaması olarak belirlendi.

Üniversite-sanayi işbirliği yetersizliği, ara eleman sıkıntısı, Piyasa Gözetimi Denetiminde yaşanan sıkıntılar, genel vergi yükü ve SSK primi yüksekliği, Türk malı imajının olmaması, kayıt dışı ekonomi ve merdiven altı üretimi, istihdam vergileri, dolaylı vergiler, enerji maliyetlerinin de zayıf yönler başlığı altında incelendiği çalışmada, fırsatlardan bazıları işe şöyle sıralandı:

"Ortadoğu ülkelerinin AB ve ABD'ye mesafeli durmaları, sanayileşmiş ülkelerdeki üretim maliyeti yüksekliği ve firmaların işbirliği arayışları, Türk Cumhuriyetlerindeki eski tesislerin yeni Pazar olarak taya çıkması, Coğrafi konum, Girişimcilik ruhu, Uluslararası fuarcılığın yaygınlaşması, KOBİ’lerin esnekliği, İGEME faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve enformasyon sağlanması, AB;ye katılım süreci, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile olumlu ilişkilerden yararlanmak, Önümüzdeki 15 yıldaki genç ve dinamik nüfus yapısı, Teknik eğitimde hamle yapılması, AB Ülkelerine yakınlık ve Gümrük Birliği, Yabancı sermayenin Türkiye’yi tercih etmesi..."

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

Makine degerleme sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yatırım tesvik belgeli makinelerin teminat altına alınması kısıtlamalar nelerdir, Yatırım teşvik belgesi, yatırım degerlemesi, şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, UMS degerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.