SPK Rapor Formati Nasil Olmali

Posted by F. Sercan CENGİZ ,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", yayımlanarak yürülüğr girmiştir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun, asgari unsurları SPK Kurulu tarafından belirlenen formata uygun, yazılı olarak hazırlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

SPK internet sitesinde kamuoyuna duyurulan bilgiye göre değerleme şirketlerinin, aşağıda yer alan "değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar" çerçevesinde değerleme raporlarını hazırlamalarına, asgari unsurların yer alacağı örnek "gayrimenkul değerleme rapor formatı" ile "konut değerleme rapor formatı"nın hazırlandıktan sonra, SPK internet sitesinde kamuoyuna duyurulmasına ve bu tarihten sonra değerleme şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlayacakları her türlü değerleme raporunda bu formatlara uyumlu rapor hazırlamaları zorunluluğunun getirilmesine karar verilmiştir.Makine degerleme raporları ancak gayrimenkulun ayrılmaz parçası olarak degerlendirilebilir.

SPK rapor formatı oluşturma çalışmaları bitirilinceye dek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak gayrimenkul değerleme işlemleri için aşağıda yer alan "değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar" çerçevesinde değerleme raporları hazırlamaları ve hazırlanacak konut değerleme raporlarında ise Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından kullanılan mevcut rapor formatının kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir.

SPK Formatında Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar

1. Rapor bilgileri

a)   İçindekiler
b)   Raporun tarihi,
c)   Raporun numarası,
d)   Raporun türü,
e)   Raporu hazırlayanların ad ve soyadları,
f)   Sorumlu değerleme uzmanının adı soyadı,
g)   Değerleme tarihi,
h)   Dayanak sözleşmenin tarih ve numarası,
i)   Raporun Kurul düzenlemeleri kapsamında değerleme amacıyla hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin açıklama.

2. Şirketi ve müşteriyi tanıtıcı bilgiler

a)   Şirketin unvanı ve adresi,
b)   Müşteriyi tanıtıcı bilgiler ve adresi,
c)   Müşteri taleplerinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar.

3. Değerleme konusu hakkında bilgiler

a)   Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler,
b)   Tapu, plan, proje, ruhsat, şema vb. dokümanlar,
c)   Değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili varsa son üç yıllık dönemde gerçekleşen alım satım işlemlerine ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere (imar planında meydana gelen değişiklikler, kamulaştırma işlemleri vb.) ilişkin bilgi,
d)   Değerlemesi yapılan gayrimenkuller ile ilgili herhangi bir takyidat (devredilebilmesine ilişkin bir sınırlama) olup olmadığı hakkında bilgi, varsa söz konusu gayrimenkulün gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde engel teşkil edip etmediği hakkındaki görüş,
e)   Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınıp alınmadığı, projesinin hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olup olmadığı hakkında bilgi ve projenin gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınmasına sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bir engel olup olmadığı hakkındaki görüş,
f)   Değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluşu (ticaret unvanı, adresi vb.) ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi,
g)   Eğer belirli bir projeye istinaden değerleme yapılıyorsa, projeye ilişkin detaylı bilgi ve planların ve söz konusu değerin tamamen mevcut projeye ilişkin olduğuna ve farklı bir projenin uygulanması durumunda bulunacak değerin farklı olabileceğine ilişkin açıklama.

4. Değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin analizler

a)   Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin analizi ve kullanılan veriler,
b)   Mevcut ekonomik koşulların, gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler ve dayanak veriler,
c)   Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan faktörler,
d)   Gayrimenkulün yapısal, inşaat özellikleri,
e)   Fiziksel değerlemede baz alınan veriler,
f)   Gayrimenkulün teknik özellikleri ve değerlemede baz alınan veriler,
g)   Değerleme işleminde kullanılan varsayımlar ve bunların kullanılma nedenleri,
h)   Kullanılan değerleme tekniklerini açıklayıcı bilgiler ve bu yöntemlerin seçilmesinin nedenleri,
ı)   Üzerinde proje geliştirilen arsaların boş arazi ve proje değerleri,
i)   Nakit / Gelir akımları analizi,
j)   Maliyet oluşumları analizi,
k)   Değerlemede esas alınan benzer satış örneklerinin tanım ve satış bedelleri ile bunların seçilmesinin nedenleri,
l)   Kira değeri analizi ve kullanılan veriler,
m)   Gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi,
n)   Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ve kullanılan veri ve varsayımlar ile ulaşılan sonuçlar,
o)   En yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi,
p)   Müşterek veya bölünmüş kısımların değerleme analizi,
r)   Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları.

5. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

a)   Farklı değerleme metotlarının ve analizi sonuçlarının uyumlaştırılması ve bu amaçla izlenen yöntemin ve nedenlerinin açıklaması,
b)   Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyenlerin niçin yer almadıklarının gerekçeleri,
c)   Yasal gereklerin yerine getirilip getirilmediği ve mevzuat uyarınca alınması gereken izin ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak mevcut olup olmadığı hakkında görüş,
d)   Değerlemesi yapılan gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, bir engel olup olmadığı hakkında görüş.

6. Sonuç

a)   Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi,
b)   Nihai değer takdiri.
      Bu değerin takdirinde aşağıdaki esaslara uyulması şarttır:
      1) Peşin satış fiyatı esas alınarak, Türk Lirası üzerinden nihai değer takdirinin yapılması,
      2) Değerlemenin katma değer vergisi hariç yapılması ve ilgili katma değer vergisi tutarının da eklenerek toplam değere ulaşılması,
      3) Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin değerleme tarihi itibariyle bitirilmiş olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerleme tarihi itibariyle tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değerinin takdir edilmesi.

Rapor Eki

a)   Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin fotoğraf, grafik, tapu örneği ve benzeri bilgi ve belgeler,
b)   Değerlemeyi yapan değerleme uzman(lar)ının değerleme lisanslarının örnekleri,
c)   Değerleme konusu gayrimenkulün Şirket tarafından daha önceki tarihlerde de değerlemesi yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler.

 

Makine değerleme raporları ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ve bu alanda hizmet almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

SPK rapor formatı, spk degerleme, spk rapor icerigi, spk makine degerleme, spk tesis degerleme, spk fabrika degerleme, spk raporu,makine değerleme, makina degerleme, tesis değerleme, fabrika ekipman degerleme, makine değerleme raporu, makine degerleme raporu örneği, spk makine degerleme, leasing degerleme, makine değerleme uzmanı,gayrimenkul rapor formatı, konut rapor formatı,makina değerleme uzmanı,SPK onaylı değerleme şirketi,gemi expertizi,gemi ekspertizi,maden ekspertizi,expertiz,eksper,expertiz raporu, SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi,expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu hazırlanması konularında hizmet vermektedir.