Hizmetlerimiz, Ürünlerimiz

Makine tesis değerleme raporu hazırlayan eksperlerin öncelikle değerleme kavramına vakıf olmaları çok önemlidir. Konusunda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak çalışan sektörde eksperler tercihen SPK lisanslı makine mühendisi olmalı ve aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları makine değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

tesis değerleme raporu Sanayi tesisleri için yapılacak değerleme çalışmalarında genellikle bina ve arazi değerlerinin yanında makina, techizat ve üretim hattı değerleride değerleme içerisinde ayrı kalemler olarak yer almaktadır. Bu nedenle fabrika değerleme çalışmaları spk lisanslı makine mühendisleri ile, inşaat mühendisler ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar sonucunda; arsa, bina, makine, gibi tüm hak ve faydalar ile bunun yanında tesisin üretim kapasitesi, pazar payı, faydalandığı teşvikler, ham maddeye ve pazara uzaklık gibi değişkenlerde irdelendiği değerleme hizmetidir. Tesis değerleme raporları spk lisanslı makine mühendisleri tarafından makine değerleme raporu olarak hazırlanmaktadır.

En etkili ve verimli kullanım analizi Ekspertize konu tesis içerisinde bulanan makine parkı ve iş makinesi parkı detaylı olarak analiz edilerek, makineler ile ilgili iş zaman etüdleri uygulanır. Böylelikle tesiste bulunan mevcut makine parkının en etkili ve verimli kullanım analizi spk lisanslı makine mühendisleri tarafından bilimsel metodlar ve hesaplamalar ile birlikte analiz edilerek makineler,n en etkili kullanım analizi raporu hazırlanır.

Makine Ekipman Değer Tespiti; Bağımsız makine(ler) bazında veya tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak incelenmesi ve raporlanması.Aynı sınıfta yer alan maddi varlıklar, ic¸lerinden bazılarının secilerek yeniden değerlemeye tabi tutulmasının o¨nlenmesini teminen eş zamanlı olarak yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu maksatla bir varlık grubu, bir işletmenin faaliyetindeki benzeri nitelik ve kullanıma sahip varlıklardır. Yukarıda da görüldüğü gibi sadece makineler değil, mobilya, demirbaş, büro cihazları ve motorlu taşıtlar da bir işletme içerisinde yer alan varlıklar olarak ifade edilmektedir. İşletme içinde yer alan bağımsız makine veya makineler topluluğu, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin tamamına makine ve ekipman parkuru denir. Makine parkuru değerlemesi ve güncel piyasa değer tespiti spk lisanslı makine mühendisi tarafından makine değerlemesi raporu hazırlanarak yapılmaktadır.

Gayrimenkul Ve Makine Ekipmanı İle Birlikte Tesis Değerlemesi; Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte analiz edilmesi, değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına (UDS) uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle raporlanması. Sanayi tesisleri oluşturan makine, ekipman, yardımcı tesisler ve demirbaşlar, arsa, bina vb. unsurların makine tesis değerlemesi, özel uzmanlık alanı olup deneyim, tarafsızlık ve yetkinlik gerektirmektedir. Üretimin çeşitliliği ve kullanılan ekipman ve donanımların teknolojik yeniliklerle sektörlerin durumları sürekli değişime uğradığı dikkate alındığında, makine tesis değerlemede spk lisanslı makine değerleme uzmanı deneyim ve yetkinliğinin rolü daha iyi anlaşılmaktadır.SPK lisanslı makine tesis değerleme uzmanz uzman personeli ile endüstriyel ve sanayi tesis değerlemesi ve eksperiz raporlamasında nitelikli olarak makine değerleme raporları hazırlanması konusunda hizmet vermektedir

Tesis Yatırımları İlerleme İncelemesi; Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte yeni yapılacak veya yapılmakta olan tesis yatırımları için stratejik hedeflere ve amaca uygun ilerleme raporları (saha inceleme raporları, teknik detayları ve bütçe analizi içerikli detay ilerleme raporu, yönetici özet raporu) hazırlanması spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından makine ilerleme raporları belirli periyotlarda hazırlanır ve ilgili kuruluşa sunulur.

İşletme Değer Tespiti; İşletmelerin sahip oldukları mal varlıkları ve doğrudan üretimi ilgilendiren maddi olmayan varlıkları ile birlikte değerlendirilerek raporlanması çalışmalrı spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından hazırlanan makine teis değerleme raporları ile ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Maddi Duran Varlık Değerlemesi; UFRS ve Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS) kapsamında ihtiyaç duyulan maddi duran varlıkların (arsa-arazi, binalar, makine-ekipmanlar vb.) makul değer (gerçeğe uygun değer) raporlarının hazırlanması

İş Makinesi Değer Tespiti; Merkez ve bölgelerimizde en geç 2 iş gününde rapor teslim imkanı sunulmaktadır.

Gemi Değer Tespiti; Konusunda uzman ve yetkin uzmanların hazırladığı raporlar en kısa sürede tarafınıza sunulmaktadır. Deniz taşıtları değerleme portföyümüzde Ro-ro gemileri, Tankerler, Balıkçı Tekneleri, Yolcu Tekneleri, Motoryatlar, Yelkenliler, Konteyner Gemileri, Kuru Yük Gemileri, Guletler, Kimyasal tankerleri, Ham petrol gemileri, Lng-lpg gemileri olarak sayılabilir. Gemi değerlemesi uzun yol kaptanlığı yapmış sorveyör tecrübesine kaptanlar tarafında sörveyör hizmeti ile birlikte SPK lisanslı makine mühendisi tarafından kontrol edilmekte ve makine değerleme raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır

Uçak Değerleme Tespiti; Konusunda uzman ve yetkin uzmanların hazırladığı raporlar en kısa sürede tarafınıza sunulmaktadır.Uçak değerlemesi uçuş tecrübesine sahip pilotlar tarafında sörveyör hizmeti ile birlikte SPK lisanslı makine mühendisi tarafından kontrol edilmekte ve makine değerleme raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır

Helikopter değerleme Değer Tespiti; Helikopter değerleme Değer Tespiti; Konusunda uzman ve yetkin uzmanların hazırladığı raporlar en kısa sürede tarafınıza sunulmaktadır. Helikopter değerlemesi uçuş tecrübesine sahip pilotlar tarafında sörveyör hizmeti ile birlikte SPK lisanslı makine mühendisi tarafından kontrol edilmekte ve makine değerleme raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır

Motorlu Taşıt Araçları Değer Tespiti; Merkez ve bölgelerimizde en geç 2 iş gününde rapor teslim imkanı sunulmaktadır. Ülkemiz Hukuk Sisteminde makinelerin sicile kaydı zorunlu iş makineleri ve sicile kaydı olmayan iş makineleri olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Sicilden kastımız Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği genelge ve yönergelerle belirlemiş olduğu sicildir. Sicil Yönetmeliği bu hususta kaynak olabilir.Sicile kaydı zorunlu olanların iş makinelerinin satışı gayrimenkul veya araç satışına benzer hükümlere tabidirler. Sicile kaydı zorunlu olmayan makinelerin satışı menkul mal yani ev eşyası, iş yeri eşyasına benzer nitelikler taşımaktadır. Bu makinelerin güncel piyasa değer tespiti spk lisanslı makine mühendisi tarafından makine değerlemesi raporu hazırlanarak yapılmaktadır.

Makine Muayenesi; Fiziki görünüm incelemesi, fatura-proforma fatura içeriği uyum incelemesi ve raporlanması işlemi konusunda uzman makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Makine Etiket Kimlik Bilgisi Eklenmesi; Banka yada leasing firması kuruluşa ait olan makinelerle ilgili olarak fatura içeriği uyum incelemesi yağolarak, makine üzerine açıklayıcı etiket konulması ve raporlanması işlemi konusunda uzman makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Sigorta Değer Tespiti; Sigorta Değer Tespiti; Yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespiti, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması makine değğerleme uzamanları tafaından ve sigorta eksperleri tarafından sigorta mutabakatlı kıymet takdiri çalışması ve risk analizi rapor olarak hazırlanmaktadır. Örnek risk analizi raporu ve sigorta değer tespiti raporlarına talep etmeniz halinde size gönderilecektir.

Proje Değerleme; Yatırım projelerinin sektör içerisindeki analizi, konum seçimi incelemesi, bütçe incelemesi, riskler ve olumlu etkenleri de içeren detaylı raporlar ve yönetici özet raporlarının hazırlanması spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından makine değerleme raporu olarak hazırlanmaktadır.

Şirket Değerlemede Partner Şirket; Şirket Değerlemede Partner Şirket; satın alma-birleşme, özelleştirme, teknik ve finansal analizleri yapılacak işletmeler veya projeler için, değerleme ve analiz raporlarının hazırlanması spk lisanslı makine mühendisleri tarafından makina değerleme raporu olarak hazırlanmaktadır.

Proforma fatura kontrolü Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön faturadır. Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, döviz cinsi, son yükleme tarihi, teslim şekli, ödeme şekli gibi her türlü detay gösterebilir.Alıcının ön hazırlık yapabilmesi için önemli olan bu faturalar, kesin fatura niteliği taşımaz. Bu sebeple bu tarz faturaların doğruluğunun leasing firmaları ve finans kuruluşları tarfafından aeraştırılması büyük önem taşımaktadır. proforma fatura kontrolü konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Kira Değeri Tespiti Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır.Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi usul Kanunun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerin %10'udur.makinelerin kira değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Kullanım Hakkı Değer Tespiti Taşınırlar ve taşınmaz mallar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen kullanım hakkı, Türk Medeni Kanununda "intifa hakkı" olarak düzenleniyor.Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mallarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanıyor.Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebiliyor. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebiliyor.Kullanım hakkı konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkmasıyla sona eriyor. İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona ererken; tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebiliyor. makinelerin kullanım değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır.

Danışmanlık Ve Şirketlere Özel Çözümler Şirket birleşmeleri, satınalmalar, rtaklıktan ayrılma, hisse devr,, eski mekipmanların elden çıkarılması, muhasebesel kayıtlarda ufrsye göre düzenleme yapılması vb. her türlü durumda makinelerin fabrikaların ve gayrimenkul içerisinde bulunan her türlü tesisatların ikame değeri, rayiç değeri, satış değeri, satınalma değeri, sigporta değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Leasing degerleme raporları Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.Bu işlem konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır.

makine degerleme ve makine tespit İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 eksper ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır. Yönetim Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda Odamız ilgili personeli, bilirkişi ve eksperlerle birlikte Gümrük Müdürlüğü’nde makinanın yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırtılır, İlgili gümrük tebliği gereğince makine ekspertiz raporu hazırlanır.Yurtdışında değerlenecek Makinalarla İlgili Tespit Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince spk lisanslı makine ekspertiz raporu hazırlanır.

sell and lease back veya Sat ve Geri Kirala Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı “sat ve geri kirala” işlemi, şirketin üzerine kayıtlı amortismana tabi malların Leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilmektedir. Gayrimenkul, ikinci eli değerli olabilecek makine ekipman ve iş makineleri sözleşmeye konu olabilecektir. İşte bu aşamada SPK lisanslı makine uzmanlarının yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan değerleme raporları leasing firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değerleme, kentsel dönüşüm analiz, hava taşıtı değerleme, uçak değerleme, helikopter değerleme, deniz taşıtı değerleme, gemi değerleme, yat degerleme, gemi değerleme, ucak ekspertizi, yat ekspertizi, deniz taşıtı ekspertizi, kara taşıtı değerleme, ekspertiz, iş makinesi değerleme, değerleme raporu, fizibilite, fizibilite raporu, leasing ekspertiz, bilirkişilik, spk gayrimenkul degerleme, en iyi ve etkin kullanım etüdü, makine ekipman değerleme, makina ekipman değerleme, sigorta expertizi, sigorta ekspertizi, sigorta eksperi, BDDK değerleme, makine ekipman ekspertizi, lidebir, bddk, spk değerleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gayrimenkul değerleme, taşınmaz değerleme, makina parkı, makine parkı, best use analysis, makina teminat değerleme, leasing değerleme, finansal kiralama, finansal kiralama raporu,  fabrika değerleme, özel projeler, tersane değerleme, hastane değerleme, en etkin kullanım analizi, SPK lisanslı değerleme şirketi, avm değerleme, sigorta ekspertizi, sigorta değerleme, yatırım izleme, yatırım izleme raporu,  SPK lisanslı değerleme raporu, SPK değerleme raporu, UFRS değerleme, uluslararası değerleme standartları, makine değerleme uzmanı, makina değerleme uzmanı, SPK onaylı değerleme şirketi, gemi expertizi, gemi ekspertizi, maden ekspertizi, expertiz, eksper, expertiz raporu, ekspertiz raporu, eksper raporu,  şirket ekspertizi, sektör analizi, UFRS değerleme, bilanço değerleme, mali analiz değerlemesi, proje değerleme, yatırım analizi, taşınmaz değerleme, enerji tesisileri değerleme, HES değerleme, RES değerleme, liman ekspertizi, değer tespiti, gemi değeri, uçak değeri, helikopter değeri, mütekabiliyet değerleme, mütekabiliyet, türkiyede yatırım, yatırım danışmanlığı, fizibilite raporu hazırlama, yatırım danışmanlık,  Şirket Aktiflerinin Değerlemesi, Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Geliştirme, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık, Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, kira bedeli tespiti, gemi değer tespiti, yat değer tespiti, yüzer tesislerin değer tespitleri, ekspertis,  fixed asset valuatiom, valuation of plant and equipment, machinery and equipment valuation, equipment appraisals, equipment valuation, machinery appraisals, machinery valuation, equipment appraisal, machine appraisal, equipment value, machine value, business assets, certified appraiser risk analizi Tesis risk analizi çalışmaları, yangın riskleri, inşaat all risk analizi çalışmaları, ticari ve endüstiyel riskler, mühendislik riskleri, montaj riskleri, makine riskleri, elektronik cihaz riskleri vb. risk analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.