FACEBOOK SİTEMİZ facebook makine degerleme

Tesis Degerlemesi raporu hazirlanmasi

Tesis degerleme raporu hazırlanması çalışmaları firmamızda spk lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri tarafından yapılmakta olup, uzun yıllardan beri bu konuda uzmanlaşmış olan değerleme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.Tesis Değerlemesi raporu ve Makine tesis ve değerleme raporu hazırlayan eksperlerin öncelikle değerleme kavramına vakıf olmaları çok önemlidir.

Firmamızın farkı, Gayrimenkul Ve Makine Ekipmanı İle Birlikte tesis değerlemesinin tek bir rapor içeriğinde hazırlanarak , bir bütün olarak teslim edilmesi böylelikle tesis değerleme rapor içeriğinde gayrimekul ve makine ile ilgili ayrı bölümler oluşturularak tek rapor içerisinde tüm bilgilere ulaşılabilmesi sağlanmaktadır. Konusunda uzman olan spk lisanslı makine mühendisleri, spk lisanslı makine yüksek mühendisleri, gemi inşaat mühendisleri, endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak çalışan sektörde eksperler tercihen SPK lisanslı makine mühendisi olmalı ve aşağıda belirtilmiş olan çalışmaları tesis değerleme raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Tesis Degerleme raporu;

Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte analiz edilmesi, tesis değerlemenin amacı doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına (UDS) uygun değer kavramları ve değerleme yaklaşımları kullanılmak suretiyle raporlanması. Sanayi tesisleri oluşturan makine, ekipman, yardımcı tesisler ve demirbaşlar, arsa, bina vb. unsurların makine tesis değerlemesi, özel uzmanlık alanı olup deneyim, tarafsızlık ve yetkinlik gerektirmektedir. Üretimin çeşitliliği ve kullanılan ekipman ve donanımların teknolojik yeniliklerle sektörlerin durumları sürekli değişime uğradığı dikkate alındığında, makine tesis değerlemede spk lisanslı makine değerleme uzmanı deneyim ve yetkinliğinin rolü daha iyi anlaşılmaktadır.SPK lisanslı makine tesis değerleme uzman personeli ile endüstriyel ve sanayi tesis değerlemesi ve eksperiz raporlamasında nitelikli olarak makine değerleme raporları hazırlanması konusunda hizmet vermektedir. Tesis değerle raporu örneği firmamızla bağlantuaya geçerek temin edebilirsiniz.

tesis degerleme raporu icerigi

Sanayi tesisleri için yapılacak değerleme çalışmalarında genellikle bina ve arazi değerlerinin yanında makina, techizat ve üretim hattı değerleride değerleme içerisinde ayrı kalemler olarak yer almaktadır. Bu nedenle fabrika değerleme çalışmaları SPK Lisanslı tesis degerleme çalışmaları ile birlikte spk lisanslı makine mühendisleri ile, inşaat mühendisler ile ortaklaşa yapılacak çalışmalar sonucunda; arsa, bina, makine, gibi tüm hak ve faydalar ile bunun yanında tesisin üretim kapasitesi, pazar payı, faydalandığı teşvikler, ham maddeye ve pazara uzaklık gibi değişkenlerde irdelendiği değerleme hizmetidir. Tesis değerleme raporları spk lisanslı makine mühendisleri tarafından makine değerleme raporu ve gayrimenkul değerleme raporu bir bütün olarak hazırlanmaktadır.

Tesis Yatırımları İlerleme İnceleme raporları hazirlanmasi;

Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte yeni yapılacak veya yapılmakta olan tesis yatırımları için stratejik hedeflere ve amaca uygun ilerleme raporları (saha inceleme raporları, teknik detayları ve bütçe analizi içerikli detay ilerleme raporu, yönetici özet raporu) hazırlanması spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından makine ilerleme raporları belirli periyotlarda hazırlanır ve ilgili kuruluşa sunulur.

Tesis İsletme Deger Tespiti raporu hazirlanmasi;

İşletmelerin sahip oldukları mal varlıkları ve doğrudan üretimi ilgilendiren maddi olmayan varlıkları ile birlikte değerlendirilerek raporlanması çalışmalrı spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından hazırlanan makine teis değerleme raporları ile ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.

En etkili ve verimli kullanım analizi raporu hazırlanması Ekspertize konu tesis içerisinde bulanan makine parkı ve iş makinesi parkı detaylı olarak analiz edilerek, makineler ile ilgili iş zaman etüdleri uygulanır. Böylelikle tesiste bulunan mevcut makine parkının en etkili ve verimli kullanım analizi spk lisanslı makine mühendisleri tarafından bilimsel metodlar ve hesaplamalar ile birlikte analiz edilerek makineler,n en etkili kullanım analizi raporu hazırlanır.

Proje Değerleme raporu hazırlanması; Yatırım projelerinin sektör içerisindeki analizi, konum seçimi incelemesi, bütçe incelemesi, riskler ve olumlu etkenleri de içeren detaylı raporlar ve yönetici özet raporlarının hazırlanması spk lisanslı makine değerleme uzmanları tarafından makine değerleme raporu olarak hazırlanmaktadır.

Şirket Değerlemede Partner Şirket; Şirket Değerlemede Partner Şirket; satın alma-birleşme, özelleştirme, teknik ve finansal analizleri yapılacak işletmeler veya projeler için, değerleme ve analiz raporlarının hazırlanması spk lisanslı makine mühendisleri tarafından makina değerleme raporu olarak hazırlanmaktadır.

Kullanım Hakkı Değer Tespiti Taşınırlar ve taşınmaz mallar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen kullanım hakkı, Türk Medeni Kanununda "intifa hakkı" olarak düzenleniyor.Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mallarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanıyor.Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebiliyor. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebiliyor.Kullanım hakkı konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkmasıyla sona eriyor. İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona ererken; tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebiliyor. makinelerin kullanım değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır.

Danışmanlık Ve Şirketlere Özel Çözümler Şirket birleşmeleri, satınalmalar, rtaklıktan ayrılma, hisse devr,, eski mekipmanların elden çıkarılması, muhasebesel kayıtlarda ufrsye göre düzenleme yapılması vb. her türlü durumda makinelerin fabrikaların ve gayrimenkul içerisinde bulunan her türlü tesisatların ikame değeri, rayiç değeri, satış değeri, satınalma değeri, siporta değerinin tespiti konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır

Leasing degerleme raporları Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir. Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.Bu işlem konusunda deneyimli SPK Lisanslı makine değerleme uzmanı tarafından hazırlanan makine değerleme raporları kullanılmaktadır.

makine degerleme ve makine tespit İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, 1 bilirkişi ve 2 eksper ataması için Yönetim Kurulu’na sunuş yapılır. Yönetim Kurulu’ndan çıkan karar doğrultusunda Odamız ilgili personeli, bilirkişi ve eksperlerle birlikte Gümrük Müdürlüğü’nde makinanın yaş tespiti yapılır. İthalatçı firma tarafından ücret tarifesine göre ücreti yatırtılır, İlgili gümrük tebliği gereğince makine ekspertiz raporu hazırlanır.Yurtdışında değerlenecek Makinalarla İlgili Tespit Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü personeli mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince spk lisanslı makine ekspertiz raporu hazırlanır.

sell and lease back veya Sat ve Geri Kirala Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı “sat ve geri kirala” işlemi, şirketin üzerine kayıtlı amortismana tabi malların Leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilmektedir. Gayrimenkul, ikinci eli değerli olabilecek makine ekipman ve iş makineleri sözleşmeye konu olabilecektir. İşte bu aşamada SPK lisanslı makine uzmanlarının yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan değerleme raporları leasing firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Resim Galerisi

makine makina degerleme gayrimenkulu ile birlikte tesis degerleme tekil is makinesi ve makina parki degerleme deniz tasiti degerleme hava tasiti ucak helikopter degerleme helikopter ucak degerleme

Hizmet Konularimiz

Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları, Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca; Limanlar, depolama ve yükleme tesisleri, üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve techizat değerlemesine ilave olarak;

Bizimle Iletisime Gecin

Her türlü sorunuz için 7/24 iletişime geçebilirsiniz

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları No:7, Tuzla İstanbul
GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail:
sercancengiz@yahoo.com

tesis degerleme, tesis makine degerleme, tesis degerlemesi, SPK Lisanslı tesis degerleme, tesis degerleme raporu, tesis değerleme rapor içeriği, örnek tesis degerleme raprou, tesis degerleme bilirkişilik, SPK Lisanslı tesis degerleme ekspertiz raporu, tesis degerleme raporu, üretim tesisi degerleme, tesis degerleme konularında hizmet verilmektedir.